REGULAMIN

SZKÓŁKI JĘZYKOWEJ W ZAWIERCIU

§ 1.Przedmiot regulaminu

Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką podpisuje Szkółka Językowa z każdym Uczestnikiem kursu.
Szkoła językowa Szkółka Językowa zobowiązuje się:

1.1 po zgłoszeniu się Słuchacza/Słuchacza wraz z opiekunem udzielić wszystkich informacji dotyczących usług oferowanych przez szkołę

1.2 wysłuchać wszelkich uwag Słuchaczy, w celu poprawienia jakości usług oferowanych przez szkołę

1.3 przestrzegać Regulaminu

1.4 dostarczyć rzetelną ofertę tj. kurs językowy na jak najwyższym poziomie, dostosowanym do potrzeb i możliwości Słuchacza

§ 2. Organizacja zajęć

2.1 Rok szkolny w Szkółce Językowej trwa dwa semestry – od 1 września  do 30 czerwca.

2.2 Od 15 maja  trwają zapisy na wybrane kursy kolejnego roku szkolnego, również na zajęcia indywidualne.

2.3 Cena kursów jest zróżnicowana w zależności od liczebności grupy i długości trwania zajęć, zgodna z aktualnym cennikiem na dany rok szkolny.

2.4 W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie, Szkółka Językowa ma prawo zaproponować Słuchaczom nowe warunki uczestnictwa w zajęciach tzn. zmniejszyć ilość godzin kursu, zwiększyć opłatę za kurs lub zwiększyć liczebność grupy poprzez połączenie z inną grupą na tym samym lub zbliżonym poziomie.

2.5 Zajęcia na kursach organizowanych przez Szkółkę Językową prowadzą Lektorzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia nauki języków obcych.

2.6 Zajęcia dydaktyczne oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

2.7 Zajęcia na kursach prowadzone są wg tygodniowego planu zajęć.

2.8 W przypadku nieobecności Lektora, Szkółka Językowa wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest z wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych biuro szkoły przekazuje informację telefonicznie w trybie natychmiastowym.

2.9 Nowy termin zajęć ustalany jest zawsze wspólnie, przez Lektora oraz grupę, i musi uzyskać akceptację przynajmniej 51% Słuchaczy.

2.10 W przypadku nieobecności Słuchacza na 4 kolejnych spotkaniach w jednym ciągu, spowodowanej długotrwałą chorobą, bądź wypadkiem losowym przysługuje mu prawo do jednej lekcji indywidualnej (45 min), której celem będzie wyrównanie braków. Lekcja ta może być podzielona na dwa spotkania. Zasada ta nie dotyczy wydarzeń związanych z komunią świętą, zieloną szkołą, wycieczką klasową bądż indywidualnym wyjazdem.

§ 3. Prawa i obowiązki Słuchaczy

3.1 Przyporządkowanie Uczestnika kursu do grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego lub/oraz rozmowy z lektorem.

3.2 Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

3.3 Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Uczestnika zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas Uczestnikowi przysługuje prawo zmiany grupy.

3.4 W zajęciach językowych może uczestniczyć każdy Słuchacz, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:

1. zapoznał się z Regulaminem,
2. podpisał Umowę ze Szkółką Językową,
3. nie zalega z regulowaniem należności wobec Szkółki Językowej,
4. stosuje się do zasad ujętych w Regulaminie,
5. systematyczne uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, odrabia prace domowe oraz przystępuje do testów sprawdzających przyrost kompetencji językowych.

3.5 Na zakończenie semestru Uczestnicy otrzymują raport wyników w nauce, a na zakończenie kursu – świadectwo ukończenia kursu.

3.6 Rodzice/opiekunowie Uczestników mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów swoich niepełnoletnich dzieci w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.

3.7 W przypadku dłuższej niż trzy razy pod rząd nieobecności na zajęciach Uczestnika niepełnoletniego, Szkółka zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie rodziców/opiekunów Uczestnika.

3.8 Używanie telefonów komórkowych w czasie zajęć oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.

3.9 Na terenie Szkółki Językowej oraz obszarze przyległym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków.

3.11 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Słuchacza niepełnoletniego w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, w czasie oczekiwania dziecka na zajęcia bądź na odbierającego z zajęć opiekuna, jak również w przypadku, kiedy nie dotarł on na zajęcia bez wiedzy rodziców/opiekunów.

3.12 Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.

§ 4. Zapisy i zasady płatności

4.1 Szkółka Językowa przyjmuje zapisy na kursy językowe w trakcie całego roku szkolnego.

4.2 Rezerwacja miejsca na kursie następuje po podpisaniu Umowy oraz wpłaceniu opłaty wpisowej.

4.3 Wysokość opłaty za kurs wynika z aktualnie obowiązującego cennika, rabaty nie sumują się.

4.4 Cena kursu obejmuje opłatę za ustaloną ilość godzin dydaktycznych objętych programem wybranego kursu, dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające podręcznik, które Uczestnik otrzymuje na zajęciach, test kwalifikacyjny (jeśli jest konieczny), testy cząstkowe i końcowe, egzaminy próbne, raport semestralny, świadectwo ukończenia kursu oraz możliwość nieograniczonego korzystania z zasobów szkoły oraz doradztwa metodycznego.

4.5 Po przydzieleniu Słuchacza do grupy szkoła zobowiązuje się do podania tytułu podręcznika z jakiego będzie korzystał Słuchacz w trakcie trwania kursu. Słuchacz zobowiązuje się do samodzielnego zakupienia podręcznika proponowanego przez szkołę lub może skorzystać z pośrednictwa szkoły.

4.6 W przypadku, gdy w czasie semestru następuje zmiana podręcznika z części niższej na wyższą, za kolejną część podręcznika Słuchacz ponosi dodatkową opłatę nie wliczoną w cenę kursu.

4.7 Uczestnicy mogą korzystać z sytemu zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o rabatach podawana jest w aktualnym cenniku.

4.8 Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę wpisową oraz opłatę za zajęcia, w których będą uczestniczyć. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które już się odbyły w ramach kursu, a w których Uczestnik nie uczestniczył.

4.9 Opłatę za kurs należy uiszczać w Księgarni Edukacyjnej w Zawierciu lub na konto bankowe Szkółki Językowej.

4.10 W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Szkółka nalicza ustawowe odsetki.

4.11 Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.

§ 5. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

5.1 Każdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w Szkółce Językowej w dowolnym momencie trwania kursu z zachowaniem regulaminowego trybu i okresu wypowiedzenia umowy.

 5.2 Rozwiązanie umowy następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) Uczestnika bądź rodziców/opiekunów Uczestnika kursu.
5.3 Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym Uczestnik bądź rodzic/opiekun złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z kontynuacji nauki w Szkółce Językowej.
5.4 Słuchacz rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
5.5 Słuchaczowi, który zapłacił za kurs z góry nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji życiowych.
5.6  W przypadku rezygnacji z kursu Słuchaczowi nie przysługuje zwrot opłaty wpisowej.
5.7 Słuchaczowi przysługuje całkowity zwrot należności jedynie w przypadku rezygnacji z kursu w terminie nie późniejszym niż 7 dni do jego rozpoczęcia.

§ 6. Ocena pracy Słuchaczy, świadectwa

6.1 Szkółka Językowa monitoruje na bieżąco postępy swoich Słuchaczy. Ocena postępów w nauce pomaga Słuchaczowi w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, a Lektorowi umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia.

6.2 Ocena postępów w nauce odbywa się w sposób jawny. Ocenie podlegają wszystkie sprawności językowe. Na zakończenie semestru Słuchacze otrzymują raport wyników nauczania, a na zakończenie kursu – raport i świadectwo ukończenia kursu.

6.3 Słuchacze Szkółki Językowej zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, systematycznego odrabiania prac domowych, w tym prac pisemnych oraz obecności na okresowych testach kontrolnych wymaganych w poszczególnych grupach.

6.4 Testy kontrolne są w sposób odpowiedni dla danej grupy wiekowej/ zaawansowania i zawierają treści objęte programem kursu.

6.5 Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje słuchacz, który był obecny na minimum 75% wszystkich zajęć. Każdy Słuchacz, który ukończył kurs objęty programem kursów na dany rok szkolny oraz uregulował zobowiązania finansowe wobec Szkółki Językowej otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. Świadectwo określa poziom nauki zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia oraz liczbę godzin.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1 Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

7.2 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Właścicielka Szkółki Językowej w Zawierciu

mgr Joanna Wiktorko